Samen voor een duurzaam Limburg

Algemene Voorwaarden Limburg kan besparen (URL: www.limburgkanbesparen.nl). 31-07-2018

Begrippenlijst ‘Limburg kan besparen’.

‘Limburg kan besparen’ (www.limburgkanbesparen.nl)

‘Limburg kan besparen’ is een collectief dat onderhandelt met Leveranciers van producten en services ten behoeve van een gezamenlijk te behalen voordeel voor haar (individuele) Deelnemers. ‘Limburg kan besparen’ is een initiatief van Mediahuis Limburg en Besparenkan/Energie Collectieven Nederland.

Deelnemer of Deelnemers.

Deelnemer is een bevoegd persoon die zich heeft ingeschreven bij ‘Limburg kan besparen’ door middel van het invullen van een Formulier, online of offline, en daarmee expliciet toestemming geeft aan ‘Limburg kan besparen’ om telefonisch en/of via email contact met hem of haar op te nemen om (periodiek) een aanbieding te doen. De dienst die ‘Limburg kan besparen’ levert is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Formulier.

Een wijze van het expliciet aanvragen van informatie, Aanbod, contactaanvraag door ‘Limburg kan besparen’ ten behoeve van het presenteren van een Aanbod aan Deelnemer. Deelnemer kan dat Formulier zowel online als offline invullen via de door ‘Limburg kan besparen’ geboden Campagnes.

Campagnes.

Een door ‘Limburg kan besparen’ gevoerde wervingsmethode om Deelnemers te krijgen. De titels of merken langs welke wijze ‘Limburg kan besparen’ dat doet zijn ondermeer: ‘Samen voor een duurzaam Limburg'.

Services.

Onder services wordt verstaan: door Leveranciers aangeboden diensten aan het collectief ‘Limburg kan besparen’ ten behoeve van haar Deelnemers.

Producten.

Onder Producten wordt verstaan: door Leveranciers aangeboden producten aan het collectief ‘Limburg kan besparen’ ten behoeve van haar Deelnemers.

Leveranciers.

Onder leveranciers wordt verstaan: producenten, retailers, winkeliers, (nuts)bedrijven die Services en Producten kunnen leveren aan consumenten.

Aanbod of Dienst(en)-, of Productovereenkomst.

Het door ‘Limburg kan besparen’ bereikte resultaat van onderhandeling met Leveranciers ten aanzien van een gezamenlijk en individueel voordeel; gepresenteerd in een (offerte)contract aan Deelnemer.

1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

  1. het Deelnemerschap aan ‘Limburg kan besparen’;
  2. de Leveringen via ‘Limburg kan besparen’ door Leveranciers aan Deelnemers;
  3. alle verdere overeenkomsten met ‘Limburg kan besparen’.

2. Onderwerp van de Overeenkomst

2.1 ’Limburg kan besparen’ zal ten behoeve van de Deelnemers onderhandelingen voeren met Leveranciers teneinde een zo gunstig mogelijk Aanbod door de Leveranciers te behalen of verzorgen voor het gebruik door Deelnemers van ‘Limburg kan besparen’.

3. Verplichtingen van de Deelnemers

3.1 Deelnemers gaan er mee akkoord dat:

  1. zij veranderingen in persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer) tijdig doorgeven aan ‘Limburg kan besparen’.
  2. alleen zij verantwoordelijk zijn voor de correcte nakoming van door Leverancier aan Deelnemer geleverde Dienstenovereenkomsten.
  3. ‘Limburg kan besparen’ namens hen gegevens kan opvragen of eventueel raadpleegt die bij Leveranciers omtrent een Deelnemer geregistreerd zijn. Eventueel kan ‘Limburg kan besparen’ zonodig die gegevens wijzigen of corrigeren nadat Deelnemer eerst zelf bij ‘Limburg kan besparen’ deze gewijzigd heeft. Dit, bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing of soortgelijke gevallen.

3.2 Deelnemers ontvangen gratis mailingen en nieuwsbrieven van ‘Limburg kan besparen’. Een Deelnemer kan zich te allen tijde afmelden voor de ontvangst daarvan. Ook kan Deelnemer zich te allen tijde uitschrijven als Deelnemer. Dit kan kosteloos en zonder opgaaf van reden.

3.3 Deelnemer wil levering laten plaatsvinden in Nederland, is tenminste 18 jaar oud, en staat ingeschreven op een fysiek woonadres in Nederland.

3.4 Deelnemer geeft ‘Limburg kan besparen’ expliciet toestemming om gedurende de lopende campagnes de Deelnemer te benaderen via e-mail en/of telefonisch, ten behoeve van een contractcheck of het doen van een aanbod of een bericht te sturen hierover.

3.5 Na contact van ‘Limburg kan besparen’ met Deelnemer zal de eerste een persoonlijk voorstel versturen, berekend op het daadwerkelijk verbruik dat de deelnemer bij inschrijving heeft opgegeven. De deelnemer kiest zelf of hij of zij het “Aanbod op maat” aanvaardt of niet. Na ontvangst van het aanbod op maat kan ‘Limburg kan besparen’ Deelnemer contacteren om eventuele vragen van deelnemer te beantwoorden of onduidelijkheden weg te nemen.

4. Verplichtingen van ‘Limburg kan besparen’

4.1 ’Limburg kan besparen’ zal de gegevens van en omtrent de Deelnemers alleen gebruiken voor zover dat nodig is in verband met het gebruik van de Dienst of voor zover dat voortvloeit uit het Deelnemerschap. ‘Limburg kan besparen’ zal dergelijke gegevens niet aan derden overdragen, behalve eventueel aan partijen die deze gegevens nodig hebben in het kader van leveren van de Dienst. Al het bepaalde zoals omschreven in de AVG of andere wetten ten aanzien van bescherming van integriteit of persoonsgegevens van Deelnemers wordt door ‘Limburg kan besparen’ in acht genomen.

4.2 ’Limburg kan besparen’ zal haar uiterste best doen om :

  • het Aanbod of de Dienst als bedoeld in artikel 3.1 te (doen) verzorgen; en
  • de beveiliging van alle vertrouwelijke informatie die uitgewisseld wordt bij uitvoering van Dienst van ‘Limburg kan besparen’ tussen ‘Limburg kan besparen’ en Leveranciers en bovenal met Deelnemers wordt verzorgd conform geldende beveiligingseisen.

5. Onafhankelijke positie ‘Limburg kan besparen’

5.1 ’Limburg kan besparen’ treedt alleen op als onafhankelijk intermediair teneinde Deelnemers en Leveranciers bij elkaar te brengen voor het afnemen van Diensten of Producten.

‘Limburg kan besparen’ is geen partij bij de Dienstenovereenkomsten, ook niet indien de Dienstenovereenkomst wordt gesloten op basis van de Machtiging. ‘Limburg kan besparen’ heeft geen controle over en kan daarom ook niet instaan voor de kwaliteit van de door Leveranciers geleverde Diensten, de nakoming van Dienstenovereenkomsten. 5.2 ’Limburg kan besparen’ en haar Deelnemers zijn ten opzichte van elkaar onafhankelijke partijen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 ‘Limburg kan besparen’ geeft uitdrukkelijk geen garanties af omtrent de te behalen besparing door de Deelnemer. De te realiseren besparing is gekoppeld aan het daadwerkelijke verbruik over een heel jaar, de persoonlijke situatie van de Deelnemer en de informatie die Deelnemer aan ‘Limburg kan besparen’ verstrekt heeft. ‘Limburg kan besparen’ geeft een indicatie af van de geschatte besparing voor het eerste contractjaar op basis van door Deelnemer opgegeven verbruiksdata en de opbouw van het huidige energiecontract van Deelnemer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.2 Behalve voor zover in dit artikel anders is geschreven, is iedere aansprakelijkheid van ‘Limburg kan besparen’ voor eventuele schade, voortvloeiend uit of verband houdend met het Deelnemerschap, het gebruik van de Machtiging of het gebruik of de levering van door Leverancier geleverde Diensten of Producten, uitgesloten.

6.3 ’Limburg kan besparen’ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die wordt veroorzaakt als gevolg van grove nalatigheid op opzet in de uitoefening van haar verplichtingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden of naar wat redelijkerwijs verwacht mag worden van een Dienst zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden.

6.4 Iedere aansprakelijkheid van ‘Limburg kan besparen’ voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade of verlies van goodwill is uitgesloten.

6.5 Iedere aansprakelijkheid van ‘Limburg kan besparen’ voor handelingen of nalaten van Leveranciers of derde partijen die zijn ingehuurd of gecontracteerd door ‘Limburg kan besparen’, is uitgesloten.

6.6 Deelnemer zal ‘Limburg kan besparen’ en haar bestuurders vrijwaren tegen alle claims en aanspraken van derden, en zal ‘Limburg kan besparen’ en haar bestuurders alle schade en redelijke kosten vergoeden, die verband houden met de niet-nakoming door Deelnemer van verplichtingen zoals bepaald in: deze Algemene Voorwaarden, of enige Dienstenovereenkomst.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website, wervingscampagnes, software, logo’s, namen, afbeeldingen of publicaties van ‘Limburg kan besparen’, blijven gedurende en na afloop van het Deelnemerschap danwel enige Dienstenovereenkomst in eigendom van ‘Limburg kan besparen’

7.2 Materiaal, berekeningen, informatie dat ter beschikking aan Deelnemers is gesteld, zal niet door Deelnemers worden gekopieerd, nagemaakt, of op andere wijze worden gebruikt worden anders dan voortvloeiend uit de Overeenkomst, voor eigen gebruik, en/of deze Voorwaarden.

8 Overmacht

8.1 Als ‘Limburg kan besparen’ als gevolg van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of niet zijn toe te rekenen of waarbij zij wordt verhinderd (een deel van) haar werkzaamheden te vervullen, heeft zij het recht om de uitvoering daarvan op te schorten en bij definitieve verhindering, definitief stop te zetten. ‘Limburg kan besparen’ zal de Deelnemer hierover dan informeren.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan ‘Limburg kan besparen’ niet in staat is haar verplichtingen jegens Deelnemer na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen - in de mate dat deze gebeurtenissen vallen onder de in dit artikel vermelde definitie van overmacht - storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen.

9. verdere bepalingen

9.1 ’Limburg kan besparen’ behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Alleen dan wanneer nieuwe wetgeving of richtlijnen vanuit de sectoren of eigen nieuwe inzichten daartoe noodzaken. Wijzigingen van de Voorwaarden tussen de partijen zijn enkel geldig en bindend indien ze schriftelijk, waaronder door publicatie op de website, bekend zijn gemaakt.

9.2 Indien enige wijziging van de Voorwaarden aantoonbaar in het nadeel van Deelnemer is, heeft Deelnemer het recht om binnen 30 dagen na bekendmaking van de wijziging het lidmaatschap te beëindigen. Dit dient schriftelijke te gebeuren.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op deze Voorwaarden en iedere Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 1 augustus 2018